Aigiri Nandini Lyrics In Bengali And English ।। Mahishasura Mardini ।। অয়িগিরি নন্দিনি বাংলা লিরিক্স

‘Aigiri Nandini Nanditha Medhini’ is a very popular Durga Devi Stotram. Mahishasur Mardini is an incarnation of Goddess Durga which was created to kill the demon Mahishasur. ‘Aigiri Nandini’ is addressed to Goddess Mahishasur Mardini. Mahishasur Mardini is the fierce form of Goddess Durga where she is depicted with 10 arms, riding on a lion and carrying weapons.
I Hope You like This Bengali And English Lyrics 
Language: Sanskrit
Singer: Rajalakshmee Sanjay
Composer: Traditional
Lyrics:  Adi Sankaracharya
Music Producer/Arranger: Sanjay Chandrasekhar
Sound Engineer: Mayur Bakshi
VFX Producer: Shravan Shah
Manager (Rajshri Music): Alisha Baghel
Producer: Rajjat barjatya

Aigiri Nandini Lyrics In Bengali 

শ্রীমৎ আদি শঙ্করাচার্য রচিত মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্
(১)
অয়ি গিরি নন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ব-বিনোদিনি নন্দনুতে
গিরিবরবিন্ধ  শিরো‌ধিনিবাসিনি বিষ্ণু-বিলাসিনি জিষ্ণুনুতে,
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠ-কুটুম্বিণি ভূরিকুটুম্বিণি ভূরিকৃতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(২)
সুরবরবর্ষিণি দুর্ধর ধর্ষিণি দুর্মুখমর্ষিণি হর্ষরতে
ত্রিভুবন পোষিণি শংকরতোষিণি কিল্বিষমোষিণি ঘোষরতে,
দনুজনিরোষিণি দিতিসুতরোষিণি দুর্মদ শোষিণি সিন্ধুসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(৩)
অযি জগদম্ব মদম্ব কদম্ব বনপ্রিয়বাসিনি হাসরতে
শিখরিশিরোমণি তুঙ্গহিমালয় শৃংগনিজালয় মধ্যগতে,
মধু মধু রে মধুকৈটভ গঞ্জিনি কৈটভ ভঞ্জিনি রাসরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(৪)
অয়ি শতখণ্ড বিখণ্ডিতরুণ্ড বিতুণ্ডিতশুণ্ড গজাধিপতে
রিপুগজগণ্ড বিদারণচণ্ড পরাক্রমশুণ্ড মৃগাধিপতে,
নিজভুজ-দণ্ড নিপাতিত-খণ্ড বিপাতিত-মুণ্ড ভটাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।

অয়িগিরি নন্দিনি বাংলা লিরিক্স :

(৫)
অয়ি রণদুর্মদ শত্রুবধোদিত দুর্ধরনির্জর শক্তিভৃতে
চতুরবিচার ধুরীণ মহাশিবদূতকৃত প্রমথাধিপতে,
দুরিত দুরীহ দুরাশয় দুর্মতি দানবদূত কৃতান্তমতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(৬)
অয়ি শরণাগত বৈরিবধূবর বীরবরাভয দায়করে
ত্রিভুবন মস্তক শূলবিরোধি শিরোধি কৃতামল শূলকরে,
দুমিদুমি তামর দুন্দুভিনাদ মহো মুখরীকৃত তিগ্মকরে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(৭)
অয়ি নিজ হুংকৃতি মাত্র নিরাকৃত ধূম্র বিলোচন ধূম্রশতে
সমর বিশোষিত শোণিত বীজ সমুদ্ভব শোণিত বীজলতে,
শিব শিব শুম্ভ নিশুম্ভ মহাহব তর্পিত ভূত পিশাচরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(৮)
ধনুরনুষঙ্গ রণক্ষণসঙ্গ পরিস্ফুরদঙ্গ নটৎকটকে
কনক পিশঙ্গ পৃষৎকনিষঙ্গ রসদ্ভট শৃংগ হতাবটুকে,
কৃত চতুরঙ্গ বলক্ষিতি রঙ্গ ঘটদ্বহুরঙ্গ রটদ্বটুকে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(৯)
সুরললনা ততথেয়ি তথেয়ি তথাভিনয়োদর নৃত্য় রতে
কৃত কুকুথ কুকুথো গডদাদিক তাল কুতূহল দানরতে,
ধুধুকুট ধুককুট দিহিং ধিমিত ধ্বনি ধীর মৃদঙ্গ নিনাদরতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।
(১০)
জয় জয় জপ্যজয়ে জয় শব্দপরস্তুতি তৎপর বিশ্বনুতে
ঝণঝণ ঝিঞ্জিমি ঝিঙ্কৃতনূপুর সিঞ্জিত মোহিত ভূতপতে,
নটিত নটার্ধ নটীনটনায়ক নাটিতনাট্য সুগানরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(১১)
অয়ি সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনঃ সুমনোহর কান্তিয়ুতে
শ্রিত রজনী রজনী রজনী রজনী রজনীকর বক্ত্রবৃতে,
সুনয়ন বিভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমর ভ্রমরাধিপতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(১২)
সহিত মহাহব মল্লম তল্লিক মল্লিত রল্লক মল্লরতে
বিরচিত বল্লিক পল্লিক মল্লিক ঝিল্লিক ভিল্লিক বর্গবৃতে,
সিতকৃত ফুল্লি সমুল্ল সিতারুণ তল্লজ পল্লব সল্ললিতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(১৩)
অবিরল গণ্ডগলন মদ মেদুর মত্ত মতঙ্গজ রাজপতে
ত্রিভুবন ভূষণভূত কলানিধি রূপ পয়োনিধি রাজসুতে,
অয়ি সুদতী জন লালস মানস মোহন মন্মধ রাজসুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(১৪)
কমল দলামল কোমল কান্তি কলা কলিতামল ভালতলে
সকল বিলাস কলা নিলয়ক্রম কেলি চলতকল হংসকুলে,
অলিকুল সংকুল কুবলয় মন্ডল মৌলিমিলদভ কুলালিকুলে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(১৫)
কর মুরলী রব বীজিত কূজিত লজ্জিত কোকিল মঞ্জু মতে
মিলিত পুলিন্দ মনোহর গুঞ্জিত রঞ্জিত শৈল নিকুঞ্জগতে,
নিজগণভূত মহাশবরীগণ সদগুণ-সংভৃত কেলিতলে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(১৬)
কটিতট পীত দুকূল বিচিত্র ময়ূখ তিরস্কৃত চন্দ্ররুচে
প্রণত সুরাসুর মৌলিমণিস্ফুর দংশুল সন্নথ চন্দ্ররুচে,
জিত কনকাচল মৌলি পদোর্জিত নির্ভর কুঞ্জর কুম্ভকুচে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(১৭)
বিজিত সহস্র করৈক সহস্র করৈক সহস্র করৈকনুতে
কৃত সুরতারক সঙ্গর তারক সঙ্গর তারকসূনু সুতে।
সুরথ সমাধি সমান সমাধি সমাধি সমাধি সুজাত রতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(১৮)
পদকমলং করুণানিলয়ে বরিবস্য়তি য়োনুদিনং ন শিবে
অয়ি কমলে কমলানিলয়ে কমলানিলয়ঃ স কথং ন ভবেত,
তব পদমেব পরম্পদ-মিত্য়নুশীলয়তো মম কিং ন শিবে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(১৯)
কনকলসত্কল-সিন্ধুজলৈরনু সিঞ্জিনুতে গুণ রঙ্গভুবম
ভজতি স কিং নু শচীকুচকুম্ভত তটী পরিরম্ভ সুখানুভবম,
তব চরণং শরণং করবাণি নতামরবাণি নিবাশি শিবম
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(২০)
তব বিমলেন্দু কলং বদনেন্দু মলং সকলং ননু কূলয়তে
কিমু পুরুহূত-পুরীংদুমুখী-সুমুখীভিরসৌ-বিমুখী-ক্রিয়তে,
মম তু মতং শিবনাম-ধনে ভবতী-কৃপয়া কিমুত ক্রিয়তে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।
(২১)
অয়ি ময়ি দীনদয়ালুতয়া করুণাপরয়া ভবিতব্য়মুমে
অয়ি জগতো জননী কৃপয়াসি য়থাসি তথানু মিতাসি রতে,
য়দুচিতমত্র ভবত্য়ুররী কুরুতা-দুরুতাপম পাকুরুতে
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে,
জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্য়কপর্দিনি শৈলসুতে।

Ayigiri Nandini Lyrics In English 

(1)
Ayigiri Nandini Nandhitha Medini
Vishwa Vinodhini Nandanuthe
Girivara Vindhya Shirodhini Vaasini
Vishnu Vilasini Jishnunuthe
Bhagawathi Hey ShithiKantha Kutumbini
Bhoori Kutumbini Bhoori Kruthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(2)
Suravara Varshini Durdhara Darshini
Durmukha Marshani Harsharathe
Tribhuvana Poshini Shankara Thoshini
Keelbisha Moshini Ghosharathe
Danuja Niroshini Dithisutha Roshini
Durmadha Soshini Sindhusuthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramyakapardhini Shailasuthe
(3)
Ayi Jagadambha Madambha Kadambha
Vana Priya Vaasini Haasarathe
Shikhari Shiromani Tunga Himalaya
Shringa Nijalaya Madhyagathe
Madhu Madhure Madhu Kaithabha Bhabhanjini
Kaitha Bhabanjini Rasa Rathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(4)
Ayi Shatha Khanda Vikhanditha Runda
Vithunditha Shunda Gajaadhipathe
Ripu Gaja Ganda Vidhaarana Chanda
Paraakrama Shunda Mrugadhipathe
Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda
Vipaathitha Munda Bhatadhipathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(5)
Ayi Rana Durmatha Shathru Vadhodhitha
Durdhara Nirjara Shakthi Bruthe
Chathura Vichaara Dureena Maha Shiva
Duthat Krutha Prama Dhadhipathe
Duritha Dureeha Dhuraashaya Durmathi
Dhanava Dhutha Kruithaantha Mathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(6)
Ayi Sharanagatha Vairi Vadhuvara
Veera Varaa Bhaya Dhaaya Kare
Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi
Shirodhi Krithaa Mala Shoolakare
Dhumi Dhumi Thaamara Dundu Binaadha Maho
Mukha Reekrutha Thigmakare
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(7)
Ayi Nija Hoonkruthi Maathra Niraa Krutha
Dhoomra Vilochana Dhoomra Shathe
Samara Vishoshitha Shonitha Bheeja
Samudh Bhava Shonitha Bheeja Lathe
Shiva Shiva Shumbha Nishumbha Maha Hava
Tarpitha Bhootha Pishaacharathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(8)
Dhanu Ranu Sanga Ranakshana Sanga
Parisphura Danga Natak Katake
Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga
Rasad Bhata Shrunga Hatha Vatuke
Kritha Chaturanga Balakshithi Ranga
Ghatad Bahuranga Ratad Patuke
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(9)
Sura Lalanaa Tata Theyi Tata Tatheyi
Kruta Bhinayo-Dara Nratya Rate
Krta Kuku Thah Kuku Tho Gada Daadika
Taala Kutuuhala Gaanarate
Dhudhu Kuta Dhhu Kutta Dhim Dhimita Dhvani
Dhiira Mrdamga Ni Naada-Rate
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(10)
Jaya Jaya Japya Jaye Jaya Shabda
Para Stuti Tatpara Vishva Nute
Bhana Bhana Bhinjimi Bhin Grutha Nupura
Sinjitha Mohitha Bhootha Pathe
Natitha Nataartha Nati Nata Nayaka
Naatitha Natya Sugaanarathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(11)
Ayi Sumanah Sumanah
Sumanah Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe
Sritha Rajani Rajani RajaniRajani
Rajanee Kara Vakthra Vruthe
Sunayana Vibhramara Bhramara
Bhramara Brahmara Bhramaraadhipathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(12)
Sahitha Maha Hava Mallama Thallika
Mallitha Rallaka Mallarathe
Virachitha Vallika Pallika Mallika
Bhillika Bhillika Varga Vruthe
Sitha Krutha Pulla Samulla Sithaaruna
Thallaja Pallava Sall Lalithe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(13)
Avirala Ganda Galan Mada Medura
Mattha Mathanga Ja Raja Pathe
Tribhuvana Bhushana Bhootha Kalaa Nidhi
Rupa Payo Nidhi Raja Suthe
Ayi Sudha Theejana Laalasa Maanasa
Mohana Manmatha Raajasuthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(14)
Kamala Dalaa Mala Komala Kanthi
Kalaakali thamala Baalalathe
Sakala Vilasa Kala Nilaya Krama
Keli Chalath Kala Hamsa Kule
Alikula Sankula Kuvalaya Mandala
Mauli Milad Bhakulaali kule
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(15)
Kara Murali Rava Veejitha Koojitha
Lajjitha Kokila Manjumathe
Militha Pulinda Manohara Gunjitha
Ranjitha Shaila Nikunjagathe
Nijaguna Bhootha Maha Shabari Gana
Sadhguna Sambritha Kelithale
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(16)
Katithata Peetha Dukula Vichithra
Mayuka Thiras Krutha Chandra Ruche
Pranatha Suraa Sura Mouli Manisphura
Damshula Sannaka Chandra Ruche
Jitha Kanakaachala Mauli Padorjitha
Nirbhara Kunjara Kumbha Kuche
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(17)
Vijitha Sahasra Karaika Sahasra
Karaika Sahasra Karaika Nuthe
Krutha Sura Thaaraka Sangara Tharaka
Sangara Tharaka Sunu Suthe
Suratha Samadhi Samaana Samadhi
Samadhi Samadhi Sujatharathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(18)
Pada kamalam Karuna Nilaye
Varivasya dhiyonudhi Nansha Shive
Ayi Kamale Kamala Nilaye
Kamalaa Nilayasha Kathamna Bhaveth
Thava Padameva Param Pada Mithyanu
sheelayatho Mama Kimna Shive
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(19)
Kanakala Satkala Sindhu Jalairanu
Sinchinute Guna Ranga Bhuvam
Bhajathi Sakimna Shachee Kucha Kumbha
Tathipari Rambha Sukhaanu Bhavam
Thava Charanum Sharanum Kara Vaani
Nataa Mara Vaani Nivaasi Shivam
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(20)
Thava Vimalendu Kulam Vadhanendu
Malam Sakalam Nanu Koolayathe
Kimu Puruhuta Pureendu Mukhi
Sumukhi Bhirasau Vimukhi Kriyathe
Mamathu Matham Shiva Nama Dhane
Bhavathi Krupayaa Kimuth Kriyathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
(21)
Ayi Mayi Dheena Dayalu dayaa
Krupa yaiva Thavya Bhavi Tav Yamume
Ayi Jagatho Janani Kripayaaasi
Yathasi thathanu Mithaasirathe
Yadhu Chitha Matra Bhavath Yurai Kuru Tha
Dhurutha Pama Paakurute
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini
Ramya Kapardhini Shailasuthe
Aigiri Nandini Lyrics In  In English:

Leave a Comment